Impresszum

 

A weboldal tulajdonosai: Rose Ruhaipari és Szolgáltató Kft

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

ININET Internet Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-970252

Bankszámlaszám: 10404065-50526648-88711003 (K&H Bank Zrt.)

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Ügyfélszolgálati telefon: +36 (20) 293 9058 (munkanapokon 11:00 – 17:00 óra között)

Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@ininet.hu

Adatkezelés
Weboldalunk sütiket használ
Általános adatkezelési tájékoztató Sütikezeléshez
(a https://www.doublerosenext.hu/ honlapon működő sütikhez)
Kapcsolódó adatkezelésről
Tisztelt Ügyfelünk ! Köszöntjük!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót! Köszönjük!
1. Az Adatkezelő adatai
Az adatkezelő képviselője:
Név: Rose Ruhaipari és Szolgáltató Kft
Székhely: 6000 Kecskemét szolnoki út 20
Telefon/fax:+36 9205120
E-mail: info@doublerose.hu
Képviseli: Bogdánovics Dóra Beatrix ügyvezető

2. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, adatok megőrzési ideje
Személyes adatok köre:
a https://www.doublerosenext.hu/ weboldal alapvető működését biztosító, illetve
statisztikai, analitikai, marketing sütik alkalmazása vonatkozásában: pl. a weboldal
látogatójának böngésző azonosítója, plugin azonosítója, stb.

Adatkezelés célja:

alapvető sütik: működés, munkamenet biztosítása a weboldalon, pl. ezek a sütik
engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a
weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem
tud megfelelően működni.

analitikai sütik: ezek olyan információkat rögzítenek, amelyek pl. megváltoztatják a
weboldal kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv
kiválasztása.
statisztikai sütik: itt az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén
keresztül a statisztikai sütik összegyűjtik a forgalmi statisztikákat a weboldal
teljesítményének megállapításához.

Adatkezelés jogalapja:
alapvető sütik alkalmazása vonatkozásában Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk
(1) f)];
analitikai, és statisztikai, marketing sütik esetén az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) a) pont], azonban Ön bármikor változtathat a sütibeállításokon, alapértelmezetten
az Ön hozzájárulása nélkül ezen sütik vonatkozásában nincs adatkezelés.

Adatok megőrzési ideje:
legfeljebb a látogatást követő 6 hónapig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

3. A kezelt adatok forrása
Adatok forrása:
Adatkezelő kizárólag az Ön vagy törvényes/meghatalmazott képviselőjétől szerzett,
az így megadott/közölt adatokat kezeli, mástól főszabály szerint nem gyűjt/szerez
adatot, ellenkező esetben erről Önt értesíti.

4. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás, címzettek, adatbiztonsági
intézkedések és profilalkotás, kockázatok, incidenskezelés
Az adatokhoz való hozzáférés:
a 2. pontban felsorolt személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő férhet hozzá.

Adatfeldolgozás, címzettek:
Adatkezelő a szóban forgó adatkezeléshez adatfeldolgozót vesz igénybe.
Tárhelyüzemeltető adatfeldolgozó : Krasnyánszki Tibor ev.
LajosmizseDózsa György út 1846050 Magyarország
Adatkezelő az Ön fentiek szerint kezelt személyes adatait direkt módon – továbbítás
útján – főszabály szerint nem közli más személlyel vagy szervezettel, kivéve abban
az esetben, ha jogszabály kötelezővé teszi. (pl. hatóságok stb.).

Adatbiztonsági intézkedések:
Adatkezelő saját számítástechnikai rendszere, elektronikus adatmegőrzési helye a
székhelyén található. Adatkezelő az alkalmazott adathordozó eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított,
illetve a változatlansága igazolható legyen.
Profilalkotás, automatikus döntéshozatal:
nem végzünk ilyet a szóban forgó adatkezelés során.

Kockázatok:
természetesen előfordulhatnak, pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés
stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen
betartjuk/betartatjuk.

Incidenskezelés:
a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük
a kötelező intézkedéseket, illetve – ha a jogszabály szerint szükséges – értesítjük a
hatóságot és Önt is.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A hozzáféréshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban az Adatkezelőtől
tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő
milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi
ideig kezeli. Megismerheti továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai,
Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy az
Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, Adatkezelő a kérelmet legfeljebb
egy hónapon belül teljesíti.

A törléshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti az
Adatkezelőtől a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.

Korlátozáshoz való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban kérheti, hogy
személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza – az adatkezelés

korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített
kezelés biztosításával –, amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken, a 2. pontban hozzájárulással megadott
adatai vonatkozásában, írásban kérheti, hogy az Adatkezelőtől a rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult az Adatkezelőtől kérni, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog:
Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból az 1. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, írásban – a jogos érdekből történő adatkezelés esetében – bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyenkor az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságával szemben vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségei
Adatkezelőhöz fordulás:
Ön az Adatkezelő által végzett fenti adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel,
kifogásaival, panaszaival közvetlen az Adatkezelőhöz is fordulhat.

Bírósági eljárás kezdeményezése:
ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, bíróság útján polgári
pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben.

Felügyeleti hatósági eljárás kezdeményezése:
amennyiben Ön a fenti adatkezelés során a személyes adatai kezelésének
jogellenességét vagy annak veszélyét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ahol bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet. (a hatóság elérhetősége: honlap: http://naih.hu; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

Cookie nyilatkozat
A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon
vagy alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a látogató
böngészőjében vagy az eszközén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a
látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi
funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben.
A sütiknek több típusát különböztetjük meg.
Weboldalunk a következő típusú sütiket, “cookie”-kat alkalmazza:
 Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek nélkülözhetetlenek az
adott weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak
működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan
információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek
emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt a látogató. A honlap bezárása
után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. Ha a

látogató nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei
nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát. Ezek a
sütik jogszerűen alkalmazhatóak az érintett hozzájárulásának hiányában is az
Adatkezelő jogos érdeke alapján.
 Statisztikai célú sütik. Ezek a sütik a honlapok teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a
felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy az
Adatkezelő azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként
használják a honlapot. Az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a
látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel,
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges
hibaüzenetek érkeztek stb. A statisztikai célú sütik között is megkülönbözettünk
állandó és munkamenet sütiket, aszerint, hogy mennyi ideig tárolódnak azok a
látogató böngészőjében, illetve eszközén. A statisztikai célú sütik a felhasználó
eszközein egy adott honlap böngészése során kerülnek elhelyezésre, azokat a
böngésző beállításoknál utólag lehetséges törölni, és kizárólag az érintett
hozzájárulás esetén használható.
 Más, harmadik féltől származó külső sütik. A fentieken túlmenően az adott
weboldal üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások
üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket az adott weboldalon, annak üzemeltetőjétől
teljesen függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen sütik alatt tehát olyan
sütiket kell érteni, amelyek a felhasználó által meglátogatott weboldalnak a böngésző
címsorában megjelenő tartománytól (domain) eltérő tartományhoz tartoznak,
függetlenül annak bármiféle mérlegelésétől, hogy ez a szervezet önálló adatkezelő-e
vagy sem.

Wählen Sie Ihre Währung
HUF Ungarischer Forint
EUR Euro
de_DEDE
0

KOSÁR